wemake wemake wemake

תערוכות במכון משואה

מוזיאון השואה במשואה

מוזיאון משואה הממוקם בלב הקמפוס של מכון משואה, הוא מבנה בטון חשוף שתוכנן ב-1969 על ידי האדריכל קובה גבר והפסל רודה ריילינגר. מיקומו וצורתו של המבנה נועדו לסמל את מרכזיותו של זיכרון השואה בחברה הישראלית. למבנה צורת משושה, שבזוויות דפנותיו חרכים צרים בעדם אפשר להשקיף מן הפנים אל החוץ. חלל המוזיאון בנוי חמישה מפלסים. במרכז החלל הראשון אתר התייחדות המתנשא עד לגובה התקרה, המסמל את העולם שחרב, את הערכים ההומניים שהנחילה היהדות לתרבות המערבית ואת חורבנה של יהדות אירופה.

התערוכות במוזיאון תוכננו במתכונת של מרכזי לימוד בחללי תצוגה. אלה הן תערוכות אינטראקטיביות מתוך תפיסה של מוזיאון המבוסס על גישה של הבניית הידע; גישה המתמקדת בהקניית משמעות לנושאים המוצגים. מטרת התערוכות היא לחשוף את המבקרים, במהלך חוויית הביקור, לקשת רחבה של פרשנויות. במוזיאון 6 תערוכות קבע, המסופרות כולן על ידי הניצולים, בגוף ראשון יחיד, בעיקר מתוך האוסף העשיר של עדויות מוסרטות של ארכיון משואה. התצוגות מבוססות על שימוש עדכני במולטימדיה אינטראקטיבית המאפשרת למשתתפים חוויה, רפלקציה ודיון במשמעות הנושאים לחייהם ולזהותם.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake