wemake wemake wemake

השתלמויות במכון ללימודי השואה – משואה

השתלמויות מורים ופעילות חינוכית במשואה

משואה מקיימת ימי השתלמות מיוחדים למורים מלווים לפולין לקראת המסע. בימי השתלמות אלה מושם דגש הן על תכנים היסטוריים והן על תכנים פדגוגיים.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake