wemake wemake wemake

תערוכת המכתבים במשואה

תצלומים של יחידים ושל משפחות שנספו בתקופת השואה

מערכת המולטימדיה בחלל חלל הכניסה של המוזיאון מאפשרת למברים לקבל מידע ביוגראפי על הדמויות המופיעות בתצלומים של יחידים ושל משפחות שנספו בתקופת השואה.

המערכת מאתרת כל תצלום המופיעה בתצוגה כמעין עלעול בדפי אלבומי משפחה המציפים את הקירות.

התצוגה הפיזית והווירטואלית בכניסה למוזיאון, נועדה להדגיש את הממד האישי והאנושי  המאפיין את התצוגות במשואה – השתקפות גורלם של ההמונים שפעם היו אחים, דודים, הורים, סבים וסבתות או פשוט חברים.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake