wemake wemake wemake

מרכזי המולטימדיה במכון משואה – משפט אייכמן

משפט אייכמן – פרספקטיבות שונות של העדים להתרחשות

מערכת המולטימדיה מבוססת על למעלה מ-150 קטעי עדות המקובצים באשכולות נושאיים, (חמישה קטעי עדות באורך של דקה עד שתי דקות). המערכת כוללת אמצעי חקר שונים המאפשרים גישה למאות תצלומים ומסמכים, ולמקורות מידע המשלימים, מרחיבים, או מציגים נקודות ראות שונות בנושא הנבחר.

הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות בחירת תחום עניין ובחירת עדות אישית כפתיח למסע החקר של המבקרים. שיטת ההיפרטקסט שבמערכת מאפשרת למבקרים לקבוע את מידת העומק והפרוט אליהם הם רוצים להגיע.

התהליך החינוכי האינטראקטיבי של מערכת המולטימדיה מוביל לסדרה של משימות במגמה להביא את התלמידים לרמות חשיבה מורכבות יותר: רכישת מידע חדש, מיון, השוואה, ויצירת מודעות להקשרים, בחינת המשמעות של המידע שנרכש, בניית מערכת טיעונים והצגתם במליאה, זיהוי ומתן ביטוי לנקודות המבט האישיות של המשתתפים בנושא.

28 עמדות זוגיות פרושות בתערוכה "שישה מיליון קטגורים" מאפשרות פעילות אישית/ זוגית ודיון במליאה ב"אולם בית המשפט".

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake